6. letnik

Fiksna protetika 3

Cilji

Študent spozna biološka, tehnološka in klinična načela predmeta ter osvoji ročne spretnosti in veščine in teoretična znanja, da bo v četrtem, petem in šestem letniku usposobljen za diagnostiko, načrtovanje in izvedbo fiksnoprotetične in kombinirane fiksnosnemno protetične oskrbe,za razumevanje implantatnoprotetične oskrbe in za interdisciplinarno sodelovanje z drugimi stomatološkimi strokami in za samostojno delo na pacientu.

Vsebina

11. semester

Pravila dobre klinične prakse v fiksni protetiki in interdisciplinarno sodelovanje. Potek izvedbe celovite fiksnoprotetične oskrbe, diagnostična modelacija v vosku, začasna konstrukcija, stalna konstrukcija, oskrba disgnatij in dvig griza. Implantatnoprotetična oskrba. Ponovitev doktrinarnih stališč fiksnoprotetične oskrbe in rehabilitacije.

12. semester

Klinična izvedba teoretičnih znanj.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

REŽIM ŠTUDIJA

COURSE REGIME

 

PRILOGA 1: Določitev in načrt izvajanja nenadomestljivih oblik pouka predmetov študijskega programa v razmerah omejitvenih ukrepov COVID-19  

 

Študijski programa: 

Predmet:  Fiksna protetika 3 OBVEZNI                                                                     

Nosilec / nosilci predmeta: Kopač, Oblak, Rener Sitar 

Letnik: 6.l 

 

 

Nenadomestljiva oblika pouka - 

 

Vsebina in obseg (ure, tedni) 

Predviden termin in obdobje nadomeščanja 

(npr. teden urnika, mesec, štud.leto) 

Za katero skupino študentov / rotacijo se nadomeščanje nenadomestljive oblika pouka nanaša 

Način obveščanja študentov o nadomeščanju (individualno -elekt.pošta, spletna stran predmeta, predstavnik letnika, tajništvo OE,) 

Opombe in dodatne informacije 

Predavanje 

 

 

 

 

 

Seminar 

 

 

 

 

 

Laboratorijske vaje 

 

 

 

 

 

Klinične vaje 

12 tednov (36 ur) 

Št. Leto 20/21 

Zimski semester 

celoten 6.l 

mail, predstavnik letnika 

 

Praktične veščine in usposabljanje 

 

 

 

 

 

DOŠ 

 

 

 

 

 

Druge oblike, ki so navedene v učnem načrtu 

 

 

 

 

 

Sprotna preverjanja znanj in veščin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblike predmetnega zaključnega preverjanja znanj in veščin (končni izpit) 

 

Razpisani izpitni rok (datum) 

Če se razpisani izpitni rok prestavi navedite datum nadomestnega izpitnega roka ali datum predvidenega dodatnega izpitnega roka  

Oblika preverjanja se izvede / ne izvede / nadomesti 

Če se oblika preverjanja nadomesti navedite nadomestno obliko in predviden termin izvedbe 

Opombe in dodatne informacije 

1.pisni izpit (pisni del izpita) 

 

 

Se izvede (v okviru možnosti) 

 

 

2. ustni izpit (ustni del izpita) 

Vsak mesec 

 

Se izvede 

 

 

3. praktični izpit (praktični del izpita) 

 

 

 

 

 

4. seminarski izpit (seminarski del izpita) 

 

 

 

 

 

5. delni pisni izpit 

 

 

 

 

 

drugo 

 

 

 

 

 

 


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure