6. letnik

Primarno zdravstveno varstvo

Cilji

Celostno razumeti varovanje zdravja posameznika in delovne populacije. Predmetno specifične kompetence: klinične veščine usmerjene na probleme prvega stika bolnika z zdravstveno službo, sporazumevanje in odnos med bolnikom in zdravnikom, sodelovanje z okoljem, kjer zdravnik dela, osnove ekonomike in poslovanja, poznajo oblike in metode ter načine proučevanj tveganj na delu, poznajo vplive delovnega okolja na zmogljivosti posameznih organov in organskih sistemov ter človeka kot celote, poznajo vplive delovnega okolja na zdravje in delazmožnost, poznajo obremenitve in zgodnje učinke obremenjenosti na zdravje in delazmožnost, poznajo vplive delovnega okolja na specifične kazalce negativnega zdravja posameznika ali skupine, poznajo osnovne principe ocenjevanja začasne in trajne delanezmožnosti ter poklicne orientacije, selekcije in rehabilitacije, poznajo osnove promocije zdravja v delovnem okolju. 

Vsebina

V tem sklopu sodelujejo sledeče stroke: družinska medicina in medicina dela. Predmet je vsebinsko razdeljen na dva sklopa: poučevanje predmeta poteka v obliki šesttedenskih blokov. Med poukom se individualno praktično delo v mentorski ambulanti prepleta z delom, ki ga študentje opravljajo v skupini.


DOKUMENTI

Navodila za mentorje
Pogoji za mentorstvo študentom in specializantom DM
Mentorji 2020/2021
Seznam mentorjev za študente medicine pri predmetu medicina dela 

Primarno zdravstveno varstvo - Delovni zvezek

Navodila za vaje študentov na SNMP
Navodila za domači nalogo "Naloga 3, dan - Pravila ZZZS"
Predstavitev bolnika - Maja Fatur
Mednarodna konferenca
Family medicine course – Student orientation
Student evaluation form
 


REŽIM ŠTUDIJA

Primarno zdravstveno varstvo


URNIK

Urnik 2020/2021

Urnik za 4. cikel vaj

Urnik za Medicino dela 4. cikel

Razpored po skupinah 4.. cikel

Seznam dežurstev
 

Izpitni roki študijsko leto 2020/2021,

  • 04.05.2021 od 6.30 do 7.40 ure v P-VP na MF Korytkova,
  • 22.06.2021 od 6.30 do 7.40 ure v P-VP na MF Korytkova,
  • 06.07.2021 od 7.00 do 8.20 ure v P-VP na MF Korytkova,
  • 07.09.2021 od 7.00 do 8.20 ure v P-VP na MF Korytkova.

 


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU


Vpis na vaje Primarno zdravstveno varstvo:

Pogoj za opravljanje vaj je vpis v 6. letnik (oz. izpolnjenih 54 kreditnih točk).
Vpis na vaje v šolskem letu bo potekal po posameznih sklopih, in sicer za vsak sklop/cikel vaj sproti (termini objavljeni v urniku).
 
Vpis je možen tudi preko elektronske pošte (kdrmed(at)mf.uni-lj.si), v kateri navedete:

  • ime zdravnika - mentorja, pri katerem želite opravljati vaje (mentorji, ki so na voljo, so objavljeni na seznamu)
  • tel. številko, na katero vas lahko kontaktiramo, če vas izbrani mentor ne bo mogel sprejeti.

V ambulanti v Juršincih, mentor Miro Lasbaher , dr. med. nudi opremljeno 1 in pol sobno stanovanje za nastanitev študentov v času opravljanja vaj iz družinske medicine.

V Zdravstvenem domu Radeče, mentorica Ingrid Kus Sotošek, dr.med. nudi v času opravljanja vaj iz družinske medicine:

  • Povrnitev potnih stroškov.
  • Delo z mladostniki, ki prestajajo kazen v Vzgojno poboljševalnem domu.
  • Delov ambulanti družinskega zdravnika (hišni obisk, patronaža, laboratorij,...).

Nosilec predmeta

prof. dr. Igor Švab, dr. med.
T: +386 1 438 6917
E: igor.svab(at)mf.uni-lj.si


Informacije

Lea Vilman
T: +386 1 438 6915
E: kdrmed(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Od ponedeljka do četrtka od 11. do 13. ure.