Centralna medicinska knjižnica

Zgodovina CMK 2011 - danes

2015

zgodovina-19.jpg

 

CMK je kakovostno opravljala knjižnično-informacijske storitve za informacijsko podporo dejavnostim Medicinske fakultete, dobro je sodelovala tudi z drugimi javnimi zavodi in posamezniki.

 • Uvedli smo nove članske izkaznice z enotno grafično podobo, prenovili računalniški kotiček za študente in postavili LCD zaslon za objavo tedenskih novic.
 • Izvedli smo vse potrebne priprave za davčno potrjevanje računov za gotovinsko plačevanje knjižničnih storitev.
 • Odgovorili smo na 7.170 vprašanj uporabnikov. Organizirali smo 27 izobraževanj, ki jih je obiskalo 136 udeležencev in nudili individualno usposabljanje 325 uporabnikom. Izvedli smo 8 e-tečajev na videokonferencah in nadgradili smo Moodle spletno učilnico CMK s praktičnimi vodiči po e-virih.
 • CMK je predstavila svojo informacijsko ponudbo na 18. Schrottovih dnevih in 46. Plečnikovem memorialu, oddelkih MF in Stomatološki kliniki UKC.
 • Posodobili smo digitalno knjižnico, podportale in oblikovali 2 nova: slovenske strokovne smernice in odprti dostop z navodili za objavljanje v biomedicini.
 • Oblikovali smo izobraževalne ponudbe knjižnic UL v okolju LibGuides.
 • Zabeležili smo 191.643 vpogledov (6% manj) v e-vire in preko oddaljenega dostopa 42.404 obiskov (10% več) in 5.738.957 zahtevanih strani (70% več). Na portalu smo našteli 85.937 obiskov (12% več) z 215.604 zahtevanimi stranmi (4% več).
 • Z nakupom in darovi smo zagotovili 787 naslovov tiskanih in elektronskih revij. Za nabavo tujih revij in baz smo porabili 421.308 € (14 % več), 58% tega zneska smo pridobili na razpisu ARRS. Pridobili smo 784 enot tiskanih monografij od tega 302 učbenikov, in 102 e-knjig za podporo študiju, pomembna novost je Sobotta Atlas of Anatomy. Za nabavo je bilo porabljenih 47.620 €, večina za e-knjige in učbenike.
 • Več sodelavcev se je izobraževalo v tujini: Vesna Cafuta na delavnici EAHIL v Edinburgu, Nana Turk v nemških knjižnicah v Baslu in na konferenci Text Mining v Koelnu; Stanka Jelenc v Nacionalni knjižnici Islandije v Reykjaviku, Darko Majcenović in Špela Šuškovič v knjižnici medicinske univerze Charité - Universitätsmedizin Berlin.
 • Upokojila se je sodelavka Boža Oberč.
 • Izvedli smo adaptacijo glavnega hodnika in zamenjali več pultov v revijski čitalnici. Nabavili smo 6 novih računalnikov za potrebe študentov in posodobili računalniško opremo za zaposlene.
 • V novembru je bil zaključen popis serijskih publikacij, popisali smo 221.584 zvezkov. Podan je bil predlog za odpis 2.921 enot zastarelih in poškodovanih serijskih publikacij.

2014

zgodovina-20.jpg

 

 • CMK je kakovostno opravljala knjižnično-informacijske storitve za informacijsko podporo dejavnostim Medicinske fakultete. 
 • Uvedli smo možnost rezervacij gradiva v sistemu COBISS, ki omogoča predvsem boljši dostop do učbenikov za študente.
 • Na podlagi ankete o zadovoljstvu uporabnikov v letu 2013 smo izvedli več ukrepov za večjo kakovost storitev: organizacija službe za iskanje in posredovanje informacij, izboljšanje funkcionalnosti portala in digitalne knjižnice  z orodjem LibGuides in  priporočila za prepoznavanje potreb uporabnikov v prvih 30 sekundah.
 • Uvedli smo pomoč pri uporabi storitev CMK za uporabnike s posebnimi potrebami, ki jo nudi pooblaščeni knjižnični delavec.
 • CMK je predstavila svojo informacijsko ponudbo na Schrottovih in Plečnikovih dnevih in na več oddelkih UKC. Sodelovala je na 1. Študentskem raziskovalnem kongresu s prispevkom »Iskanje znanstvenih virov na področju biomedicine in njihovo vrednotenje«. Na srečanju visokošolskih knjižnic E-izobraževanje: izzivi za visokošolske knjižnice je CMK sodelovala pri dveh prispevkih, kjer je predstavila spletno učilnico in oblikovanje raziskovalnih vodičev: »Integracija spletne učilnice v poučevanje in informacijsko opismenjevanje na Medicinski fakulteti v Ljubljani«  (v sodelovanju z IBMI MF) ter »LibGudes kot orodje za povečanje vidnosti digitalnih virov knjižnice in informacijsko opismenjevanje uporabnikov«
 • Organizirali smo 20 izobraževanj za uporabo e-virov, ki jih je obiskalo  171 udeležencev. Individualno usposabljanje smo nudili 153 uporabnikom.
 • CMK je v letu 2014 za nabavo tiskanega in e-gradiva porabila 410.387 € (20% manj kot leta 2013), zaradi pomanjkanja sredstev je zagotovila manjši obseg revij in baz.
 • Več sodelavcev se je strokovno izpopolnjevalo v tujini: Nana Turk v knjižnici Medicinske univerze na Dunaju preko Erasmus izmenjave, Stanka Jelenc v medicinski knjižnici Univerze v Oslu v okviru programa EGP-NFM, Vesna Cafuta in Nana Turk na tečajih naprednih tehnik iskanja medicinske literature na Univerzi v Yorku, predstojnica CMK se je aktivno udeležila evropske konference medicinskih knjižnic EAHIL 2014 v Rimu.
 • CMK je sodelovala pri evalvaciji MF, ki jo je v okviru evalvacije UL izvajala Accreditation Agency in Health and Social Sciences.
 • Opravljene so bile adaptacije delovnih prostorov in  menjava oken na zahodni fasadi.
 • S sekcijo za tropsko medicino smo sodelovali pri postavitvi nove razstave Uganda.

2013

 • CMK se je posebej posvetila razvoju portala, digitalne knjižnice, izobraževanju, informacijskih tehnologij ter prijazni ponudbi za študente in uporabnike z MF. Izvedla je anketo o zadovoljstvu uporabnikov pripravila plan ukrepov za izboljšanje ponudbe.
 • Izdali smo predstavitveno brošuro CMK za uporabnike za boljšo promocijo CMK.
 • Informacijsko opismenjevanje smo nudili na 32 izobraževanjih, ki so pritegnila 297 udeležencev. E-izobraževanje smo organizirali na videokonferencah, v spletni učilnici MF in kot pomoč na portalu (tutorials, zgibanke).
 • CMK je predstavila svojo informacijsko ponudbo na Schrottovih in Plečnikovih dnevih in izvedla 2 delavnici iskanje zdravstvenih informacij za splošne knjižničarje: v Kopru v sodelovanju z ZZV Koper in v KOŽ v sodelovanju z ZZV Ljubljana. Skupaj z IZUM je organizirala predstavitev ProQuest. Sodelovala je na Dnevih MR Uporaba informacijskih tehnologij v vsakdanji praksi.
 • Prenova digitalne knjižnice (DK) z orodjem LibGuides je povečala prijaznost in uporabnost e-virov. Uporabili smo ga tudi za oblikovanje 2 novih podportalov: stalno izobraževanje in strokovne smernice.
 • CMK je v letu 2013 za nabavo tiskanega in e-gradiva porabila 515.562 € (12% manj kot leta 2012), zaradi pomanjkanja sredstev je zagotovila manjši obseg revij in baz.
 • Več sodelavcev se je izobraževalo v tujini: Nana Turk se je udeležila strokovnega izpopolnjevanja v Univerzitetni bolnišnici Charité, Boza Oberč preko Erasmus izmenjave izpopolnjevanja v Medicinski knjižnice Graz, Vesna Cafuta preko Erasmus izmenjave izpopolnjevanja v Univerzitetni knjižnici Helsinki.
 • Posodobili smo računalniško opremo za uporabnike in zaposlene in organizirali samopostrežno tiskanje/kopiranje/skeniranje s storitvijo PrintBox.
 • Izvedli smo adaptacije pisarn, računalniške sobe, sanitarij v 1. In 2. nadstropju in namestili nova steklena vhodna vrata.
 • Organizirali smo gostovanje 2 razstav: Samo en cvet Cirila Velkovrha, Odprava na Malavi sekcije za tropsko medicino.
 • V decembru je potekal ročni popis 5. petine knjižničnega gradiva, popisanih je bilo 30.427 enot, knjižnica je normalno delovala.

2012

zgodovina-21.jpg

 

 • CMK je posebno pozornost posvetila razvoju portala, digitalne knjižnice, izobraževanju, prijazni ponudbi za uporabnike z MF in študente, katerim je z adaptacijo prostorov zagotovila boljše pogoje za študij.
 • Pomembne nove pridobitve so: čitalnica za študente z 20 sedeži, klimatski in prezračevalni sistem v revijski čitalnici, prenova glavnega hodnika s postavitvijo računalniškega kioska in sejne sobe ter multifunkcijska naprava za potrebe uporabnikov.
 • Spletni portal knjižnice nudi sedaj dva nova podportala: za zdravnike in tuje študente.
 • CMK je začela okviru nove baze BMJ Best Practice graditi zbirko slovenskih strokovnih smernic.
 • Informacijsko opismenjevanje študentov sta obogatil fotovodič po knjižnici in informativna brošura. Nove metode izobraževanja preko videokonferenc in spletnih učilnic so bile dobro sprejete. Organizirana Izobraževanja je skupaj obiskalo 431 uporabnikov.

zgodovina-22.jpg

 

 • V CMK se je zaposlila nova sodelavka Vesna Cafuta, dipl.biol.
 • Mag. Nana Turk se je preko Cmepius izmenjave udeležila strokovnega izpopolnjevanja v Univerzitetni knjižnici v Varšavi.
 • V sodelovanju z Zavodom za varstvo pri delu in službo MF za varstvo pri delu je bila izdelana izjava o varnosti z oceno tveganja za CMK.
 • Potekal je ročni popis 4. petine knjižničnega gradiva, popisnih je bilo 27.000 enot.

2011

 • CMK je posebno pozornost posvetila razvoju portala, digitalne knjižnice, izobraževanju, informacijskih tehnologij ter prijazni ponudbi za študente in uporabnike z MF.
 • Študentom so na voljo dodatna čitalniška mesta v čitalnici in družabnem kotičku, ki sedaj štejejo že 117 sedežev.
 • Opremo za izobraževanje uporabnikov so obogatili 4 notesniki, projektor in platno, ki z uporabo brezžičnega omrežja EDUROAM omogočajo postavitev mobilne učilnice v sejni sobi CMK in  sodelovanje uporabnikov s svojimi notesniki.
 • CMK je uspešno izvajala informacijsko opismenjevanje uporabnikov, katerega obisk se je povečal za 13%, in predstavila svojo ponudbo na več medicinskih kongresih. Vodila je projekt o pospeševanju zdravstvene pismenosti občanov v splošnih knjižnicah.
 • Plačevanje storitev na izposoji in možnost negotovinskega plačevanja storitev s kreditnimi karticami  so nove, prijazne oblike poslovanja knjižnice.
 • Spletna anketa o zadovoljstvu uporabnikov CMK, na katero so se odzvali predvsem študenti, je pokazala veliko  zadovoljstvo s  storitvami in osebjem. Podala pa je tudi zanimive predloge za izboljšave, ki jih je knjižnica uvrstila v svoje načrte.
 • Portal z digitalno knjižnico nudi več pomembnih izboljšav: podportala  za zdravnike in zobozdravnike z izbranimi viri, upravljanje e-revij z orodjem Linksolver, mobilni dostop do portala, prenovljen seznam povezav za laično javnost Zdravje za vse in  nov sistem za angleške strani.  Posodobitev proksi strežnika in programske opreme za oddaljen dostop do digitalne knjižnice zagotavlja večjo zanesljivost delovanja.
 • Izobraževanje zaposlenih je potekalo po letnem programu, Stanka Jelenc je preko Erasmus izmenjave opravila strokovno izpopolnjevanje v medicinski knjižnici Katoliške univerze v Lillu.
 • Zaposleni v knjižnici so pridobili novo čajno kuhinjo in novo pisarno.