EMŠ Dentalna medicina - 2. letnik 2022/2023

Uvod v klinično dentalno medicino 2

 

Predstavitev obveznih predmetov/vsebinskih sklopov


Vsebinski sklop: zdravnik, bolnik in timsko delo.

Po končanem predmetu bodo študentje pridobili znanje, veščine in stališča glede timske obravnave pacientov v dentalni medicini.

 

Znanje


Predvideno znanje bo obsegalo razumevanje, kaj pomeni celostni pristop v obravnavi zobozdravstvenega pacienta. Predstavljene bodo prednosti in posebnosti reševanja kompleknih problemov pacientov s pomočjo tima.

Študenti bodo spoznali, da so za reševanje kompleksnih zdravstveno socialnih problemov potrebni strokovnjaki različnih področij.

Naučili se bodo, kakšno znanje in klinične veščine so potrebne za timsko oskrbo pacientov/bolnikov in kako se člani tima v znanju in kompetencah dopolnjujejo.

Spoznali bodo osnove timske obravnave pacienta/bolnika (značilnosti timskega dela, vrste timov, kompetence, v pacienta/bolnika usmerjen timski pristop) na različnih nivojih zdravstvenega varstva (primarni, sekundarni , terciarni nivo)

Spoznali bodo kompetence najpogostejših sodelavcev pri timski obravnavi pacientov  v dentalni medicini ter vlogo pacienta in njegove družine.

Razumeli bodo  značilnosti vodenje tima, ter ugotovili, da so načini vodenja različni.  Spoznavali bodo, kakšne kompetence potrebuje dober vodja ter načine odločanja  v timu.

Spoznali bodo pomen sporazumevanja v timu.

 

Veščine


Veščine timskega dela bodo študentje pridobivali na različne načine:

V mali skupini 3-4 oseb bodo reševali postavljene naloge. Za rešitev bodo lahko iskali informacije v literaturi in izkoristili kompetence/znanje posameznih članov skupine.

Ocenjevali bodo cilje, vodenje in sporazumevanje članov tima s pomočjo videoposnetkov timskih sestankov.

S pomočjo vinjet bodo sestavili ustrezno kompetenten tim in iskali inovativne rešitve zastavljenih problemov.

Ugotavljali in reševali bodo etične dileme, ki nastanejo pri timskem delu.

V analitični predstavitvi obravnave pacienta iz bolnišničnega ali primarnega okolja bodo ocenili funkcionalno in duševno stanje pacienta, prepoznali bolnikovo doživljanje omejitev, ki jih ima zaradi bolezni ali poškodbe, prepoznali socialno mrežo in vpliv bolezni na družino ter bili zmožni pripraviti načrt nadaljnje obravnave ali spremljanja bolnika.

 

Stališča


Zavedali se bodo, da je timsko delo pomembno in nujno za kakovostno obravnavo pacientov in za upoštevanje različnih potreb in želja pacientov v dentalni medicini.

Spoznali bodo, da je pomembno, da se že zgodaj med študijem dentalne medicine seznanijo s pomenom timskega dela, da bodo kasneje lažje sodeloval z različnimi profili sodelavcev in jih vodili.

Zavedali se bodo pomena dobrega vodenja in komunikacije v timu.

 

Učni sklopi. Vsi sklopi se bodo med seboj dopolnjevali in predstavljali vsebine s teoretičnega, praktičnega in kliničnega vidika.

  • Osnove timske obravnave bolnika/pacienta. Predstavitev bo v obliki predavanj o prednosti timskega dela, vrstah timov, kompetencah članov tima v dentalni medicini, vodenju in  odločanju v timu, komunikaciji in reševanju konfliktov v timu, vlogi pacienta in družine ter timskem pristopu v zdravstveni negi in rehabilitaciji.
  • Vaje na oddelkih v URI Soča. Študenti se bodo v praksi na oddelkih seznanjali s potrebami pacientov in timskim delom, ki je potrebno za celostno rehabilitacijo bolnikov.
  • Vaje v malih skupinah za pridobivanje veščin timskega dela: Pri vajah bodo študentje timsko delo spoznavali v okviru različnih kliničnih slik: starostnika, kjer bodo spoznavali potrebo po celostni socialno-psihološko-medicinski obravnavi; multimorbidnega bolnika, s sladkorno boleznijo tipa 2, s poudarkom na boleznih ustne votline in zob. V tem smislu bodo analizirali še paciente z nevrološko okvaro (po kapi, poškodbi glave, nevrodegenerativnih boleznih), ki jih bodo spoznali na vajah na oddelkih URI Soča.
  • Obisk v ambulanti dentalne medicine: v tem sklopu bodo študenti z reflektivnim načinom učenja analizirali kako se timsko delo odvija pri pacientu, ki so ga srečali v ambulanti ter načine sodelovanja pacienta s profesionalnim delom tima.
  • Seminar: študenti bodo predstavili svoj portfolijo, kjer so zapisovali svoje aktivnosti in naloge.

 

Cilji


[v pripravi]


Vsebina


[v pripravi]


REŽIM ŠTUDIJA

 

[v pripravi]


URNIK

 

URNIK, UvodvkliničnoDM2(Uvodvdiagnostikoinminimalnoinvazivnostomatologijo)OBV2DM

 

URNIK, UvodvkliničnoDM2(Stomatoloka propedevtika1)OBV2DM


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

[v pripravi]

Nosilec predmeta

Ime Priimek
T: +386 1 xxx xxxx
E: xxx.xxx(at)mf.uni-lj.si

Informacije

T: +386 1 xxx xxxx
T: +386 1 xxx xxxx
E: xxx(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

pon - pet : 9 - 10