Celična biotehnologija: napredna celična zdravila

Študent spozna in se nauči postopke za pripravo naprednih celičnih in tkivno bioloških zdravil ter postopkov za uveljavitev le-teh v rednem zdravljenju.  

Predmet Celična biotehnologija: napredna celična zdravila povezuje uporabo znanostvenih izsledkov in regulative EU za razvoj naprednih bioloških medicinskih terapevtskih pripravkov. 

V okviru predavanj, vaj in seminarjev študent  spozna temelje priprave celičnih in tkivnih naprednih terapevtskih pripravkov na področju zdravljenja raka, pri zdravljenju kostnih defektov, hrustanca in kože. Spozna norme in veljavne zakone, ki jih je potrebno pri takem delu poznati (standardi vodenja kakovosti (ISO/SIST), GMP standardi za pripravo izdelkov, standardi vodenja klinične študije GCP, sistemi farmakovigilance, načela »celičnih in tkivnih« ustanov, histovigilance, postavitev in vodenje »čistih« prostorov, sistem sledljivosti in mehanizmi sproščanja zdravil za zdravljenje). Spozna se tudi z nadgradnjo fizioloških temeljev delovanja tistih sistemov, ki so bili le omenjeni pri predmetih Celična biologija, Patološka fiziologija, Patologija in Fiziologija (usmerjanje v indikacije povezane z imunskim sistemom, z debelostjo, z uporabo alogenih in avtolognih  celic beta, s pripravo celic v obliki tkivnih polnil: osteogene celice in fibroblasti, uporaba preadipocitov za pripravo, indukcija matičnih celic). Spozna  aseptično in nadzorovano gojenje evkariontskih celic v obliki primarnih in klonalnih kultur, usvoji metode za označevanje celičnih organelov, za propagacijo zarodnih celic, za pripravo imunohibridomov, za shranjevanje evkarionstkih celic v biobanki. Spozna se z metodami za evalvacijokvalitete  celic prek obravnave ionskih kanalov, mehanizmov za sekrecijo hormonov in transmiterjev, z metodami spektrofluorimetrije in elektrofiziologije v posamezni celici s superločljivostno mikroskopijo. Spozna strategije za uporabo imunoterapije in imunohibridomov. 

Praktične vaje potekajo v certificiranih »čistih« laboratorijih. Študent spozna načela novih strategij zdravljenja s celičnimi in tkivnimi pripravki in s postopki, kako pripeljati izdelek v prakso.


Cilji in kompetence:
Cilj predmeta Celična biotehnologija: napredna celična zdravila je usmerjen v pridobitev kompetenc za razvoj in postavitev naprednih celičnih in tkivno inženirskih zdravil za avtologno zdravljenje. 

Kompetence študentov so povezovanje znanja fizioloških in bioloških mehanizmov na ravni molekul s strategijami zdravljenja nekaterih bolezni z rabo pristopov celičnega in tkivnega inženirstva. Študent se nauči EU regulative na tem področju in tehnologij v celičnem in tkivnem inženirstvu za pripravo avtolognih zdravil za humano rabo. 

Študij predmeta Celična biotehnologija: napredna celična zdravila je nujna podlaga za delo na področju celičnega in tkivnega inženirstva v medicini, bioinženirstvu, regulative in nekaterih področij biotehnologije kakor tudi v klinični praksi.


Celična biotehnologija

Cell Biotechnology


REŽIM ŠTUDIJA

Poletni semester 2018_2019.


URNIK

Poletni semester 2018_2019.


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Robert Zorec,
nosilec
T: +386 1 543 70 80
robert.zorec(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Helena Chowdhury
Nina Vardjan
Robert Zorec
T: +386 1 543 70 79
helena.chowdhury(at)mf.uni-lj.si
nina.vardjan(at)mf.uni-lj.si
robert.zorec(at)mf.uni-lj

Po dogovoru prek e-pošte.