Centralna medicinska knjižnica

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov in podatkov o aktivnosti članov ter zbiranje podatkov o drugih uporabnikih knjižnice:

 1. Knjižnica zbira osebne podatke o članih in podatke o njihovih aktivnostih v knjižnici izključno zaradi izvajanja svoje dejavnosti v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.
 2. Knjižnica zbira in obdelujejo naslednje osebne podatke svojih članov: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, kategorijo člana, podatke za obveščanje (telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte). Z osebno privolitvijo člana lahko zbira tudi podatek o izobrazbeni ravni, ki ga uporablja za potrebe načrtovanja nabave knjižničnega gradiva ter organizacije storitev za ciljne skupine članov. Člani svoje soglasje potrdijo z lastnoročnim podpisom na obrazcu knjižnice za zbiranje osebnih podatkov.
 3. Knjižnica lahko posreduje podatke o posameznih transakcijah, ki jih je član v določenem obdobju opravil v knjižnici (npr. izposoja, opomini), le članu osebno, in sicer na podlagi pisne vloge. Član se mora ob prevzemu podatkov identificirati z ustreznim osebnim dokumentom (osebna izkaznica ali potni list).
 4. Knjižnica lahko v izrednih primerih posreduje osebne podatke o članih in njihovih aktivnostih v knjižnici tudi pooblaščenim osebam oziroma organom pregona (policiji, tožilstvu), in sicer na podlagi sodnega naloga ter upoštevanja določil kazenske in druge ustrezne zakonodaje.

Uporabljeni viri:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1A (Ur.l. RS, št. 67/07 z dne 27.7.2007)
 • Pravilnik o varnosti obdelave  osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (z dne 2.4.2020)
 • Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (z dne 2.10.2006)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu – ZKnj-1A (Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015).
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL sprejet na 10. seji Senata UL 25.9.2018.
     - Dopolnitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL sprejet na seji senata UL 26.11.2019