O študiju

Obvestila

 

O ŠTUDIJU:

 
 
NOVO OBVESTILO: PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA

 

Rok za oddajo prošenj za podaljšanje statua študenta iz spodaj navedenih razlogov je: 20. 8. 2020.
Prošnjo skupaj z navedenimi dokazili naslovite na naslov: UL Medicinska fakulteta, referat za doktorski študij, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
 
 
  • Izredne razmere
Zaradi trenutnih izjemnih okoliščin, ki neposredno vplivajo na izvedbo študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, imajo študenti, ki ne bodo mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti, pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 v skladu s sprejetim interventnim zakonom. Interventni ukrep podaljšanja statusa študenta za vpis v študijskem letu 2020/2021 uvaja možnost podaljšanja, in sicer ne glede na to ali je študent že ponavljal letnik in/ali je že koristil možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z veljavnim tretjim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu. V kolikor želite podaljšati status nam posredujte prošnjo za podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021. Prošnji priložite potrebna dokazila, s katerimi utemeljujete, da so izjemne okoliščine vplivale na opravljanje študijskih obveznosti.
 
  • Materinstvo/očetovstvo

Študenti, ki ste oz. boste v študijskem letu 2019/2020 postali starši in imate v tem študijskem letu status študenta (ste vpisani v letnik), imate pravico do izjemnega podaljšanja statusa za študijsko leto, ki sledi letu, v katerem ste postali starši. V kolikor želite podaljšati status nam posredujte prošnjo za podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021. Prošnji priložite kopijo rojstnega lista otroka (v kopiji lahko izbrišete podatke drugega starša). 


Status se lahko podaljša tudi iz drugih upravičenih razlogov skladno z Zakonom in s Statutom UL.

 
NOVO OBVESTILO: PODALJŠANJE VELJAVNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
 
Senat UL je na seji 21. 4. 2020 sprejel naslednji sklep:  »V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo disertacije, in zaradi izrednih razmer disertacije tudi v tem podaljšanem roku ni mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje. Članica lahko doktorandu, ki zaradi izrednih razmer ni mogel dokončati doktorske disertacije, izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o prenehanju izrednih razmer. Članica izda individualni sklep v tej zadevi.« 
 
 
DOPOLNJENA PRAVILA O POSTOPKIH ZA PRIDOBITEV NASLOVA DOKTOR ZNANOSTI
 
Programski svet Biomedicina je na seji z dne 30. 1. 2020 na podlagi sklepov senatov članic koordinatoric znanstvenih področij sprejel dopolnjena Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina. Gre za uskladitev Pravil s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani. Več informacij najdete na spletni strani UL.
 
 
NOV PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UL


Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta.

Glavne spremembe in dopolnitve Pravilnika se nanašajo na možnost druge prijave teme doktorske disertacije, nadaljevanja oz. dokončanja doktorskega študija po prekinitvi ter roke za oddajo doktorske disertacije na triletnih in štiriletnih študijskih programih.

V skladu s 65. členom Pravilnika doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe,  pri katerih se je spremenilo trajanje na štiri leta, dokončajo študij na triletnih študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL z možnostjo največ enoletnega podaljšanja.

Več informacij: Obvestilo o spremembi trajanja doktorskih študijskih programov na UL
 

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠIJI LETNIK

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika 
in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov 
in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

 

Na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani je sofinanciranje šolnin omogočeno vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoje* iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) ter na Senatu UL sprejetih Meril za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju.

*Opomba k izpolnjevanju pogojev: Redno napredovanje je napredovanje v višji letnik brez vmesnih prekinitev, tudi brez ponavljanja. Vključeno je tudi hitrejše napredovanje in podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov.

 

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA ŠTUDIJA


Diplomanti tujih univerz morajo pred vpisom na doktorski študij v sklopu prijave na doktorski študij opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija, v katerem se imetniku tuje listine s sklepom prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopku najdete TUKAJ

_________________________________________________________________________________________________

 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI:

 

VENICE INTERNATIONAL UNIVERISTY 

 

Objavljamo aktivnosti v okviru Venice International University za leto 2020.

Več informacij.

Aktivnosti Venice International University

 
RAZPIS ZA ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2020/2021

 

Obveščamo vas, da Medicinska fakulteta (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2020/2021 za študente medicine, dentalne medicine in doktorske študente Biomedicine.

Več informacij

Erasmus+ za doktorske študente in raziskovalce

 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

 

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete na tej povezavi.

_________________________________________________________________________________________________

 

DRUGO:

 

NOVO OBVESTILO: RAZPISI ZA MESTO MLADEGA RAZISKOVALCA 
 
Obveščamo vas, da Laboratorij za nevroendokrinologijo – molekularno celično fiziologijo pri Inštitutu za patološko fiziologijo v letošnjem letu razpisuje tri nova mesta za mlade raziskovalke in raziskovalce na področju nevrobiologije. Razpis najdete v priponki.
 
 
Obveščamo vas, da Klinični oddelek za bolezni živčevja na Nevrološki kliniki UKCL v letošnjem letu razpisuje prosto delovno mesto mlade/-ga raziskovalke/-ca. Opis najdete v priponki. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na izr. prof. dr. Majo Trošt: maja.trost(at)mf.uni-lj.si
 

 

PREDSTAVNIK ŠTUDENTOV V PROGRAMSKEM SVETU BIOMEDICINA
 
Obveščamo vas, da je Senat Univerze v Ljubljani imenoval Davida Lukanovića za predstavnika študentov v Programskem svetu Biomedicina. Pišete mu lahko na e-naslov david.lukanovic(at)mf.uni-lj.si

We would like to inform you that the Senate of the University of Ljubljana named David Lukanović as student representative in the Programme Council Biomedicine. You can write him to david.lukanovic(at)mf.uni-lj.si.
 
 
IZPLAČILO ENKRATNEGA SOLIDARNOSTNEGA DODATKA
 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) v četrtem odstavku 58. člena določa, da so do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR upravičeni višješolski in visokošolski študenti in študentke, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij in ki imajo hkrati stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Več informacij.
 
 
CMK ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE  MEDICINSKE FAKULTETE

 

Pojasnila glede oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice za doktorske študente

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom.

Tečaji
CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto. Več na tej povezavi.