O fakulteti

Komisija za študentska vprašanja UL MF

 
Komisija za študentska vprašanja (KŠV) šteje 6 članov, in sicer 4 visokošolske učitelje UL MF in 2 predstavnika študentov, ki ju vsako leto imenuje Študentski svet UL MF. 
V skladu s Pravilnikom o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ima KŠV naslednje pristojnosti:
 
 • odloča o izjemnem vpisu v višji letnik, kadar študent izpolnjuje izjemne pogoje Statuta UL,
 • obravnava vloge študentov drugih fakultet za vzporedni vpis na UL MF v prvi letnik (če so razpisana prosta mesta) in vpis diplomantov na UL MF,
 • obravnava in daje predloge za spremembo maturitetnih meril in meril sprejemnih izpitov srednješolcev za nadaljevanje študija na UL MF,
 • člani komisije skupaj z dekanom vodijo informativni dan na UL MF ter navzočim pojasnijo podrobnosti sprejemnega postopka,
 • odloča o prošnjah za izjemno, peto opravljanje izpita na prošnjo študenta,
 • odloča o podaljšanju statusa študenta v skladu z veljavno zakonodajo.
Člani komisije so:
 • prof. dr. Erika Cvetko, dr. dent. med. (predsednica komisije)
 • prodekan prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.,
 • prof. dr. Katarina Šurlan Popovič, dr. med.,
 • prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.,
 • Peter Franc Letonja in
 • Danilo Češljarac.

Študij na UL MF urejajo:
Pravila študija na UL MF - dostopna na tej spletni strani 

Oddaja prošenj
 

Prošnje je treba oddati skladno z navodili za oddajo prošenj.

Podpisane prošnje je treba najkasneje 3 delovne dni pred sejo KŠV nasloviti na:    

Komisija za študentska vprašanja
Medicinska fakulteta
Univerze v Ljubljani
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Izdaja sklepov za nadaljevanje študija po prekinitvi, daljši od dveh let se zaračuna po ceniku Univerze v Ljubljani (in znaša v študijskem letu 2023/24 97,90 €). 

 

Navodila za oddajo prošenj 

 

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL
 

Prošnje, vezane na vpis v študijsko leto 2023/2024 za vse vrste vpisa (izjemni vpis v višji letnik, izjemno podaljšanje statusa) morajo biti na komisijo oddane najkasneje do 19. 9. 2023. Prošnjo morate najkasneje do takrat oddati vsi študenti, ne glede na to, ali že imate vpisane vse ocene ali ne (če jih nimate, lahko to zapišete v prošnji). Prošnje, ki bodo oddane po tem datumu, ne bodo obravnavane, temveč bodo zavržene. 


Prošnja mora biti ustrezno utemeljena, k prošnji morajo biti priloženi ustrezni originalni dokumenti, na podlagi katerih bo lahko KŠV presojala o razlogih navednih v utemeljitvi prošnje. KŠV bo pri obravnavi prošenj študentov upoštevala le uradne dokumente v slovenskem jeziku. Dokumenti v tujem jeziku brez uradnega prevoda v slovenski jezik so brezpredmetni.

Pritožbo na sklepe KŠV je potrebno oddati v skladu z določili Statuta Univerze v Ljubljani. Pritožbe na sklepe KŠV obravnava II. stopenjski organ UL MF, to je Senat UL MF.

 

Vprašanja v zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti KŠV in o zadevah, ki so povezane s študijskim procesom, lahko naslovite v elektronski obliki na elektronski naslov referat(at)mf.uni-lj.si.
 

Pomembno:
KŠV UL MF in Služba za študenske zadeve UL MF nista dolžni odgovarjati na vprašanja, na katera so odgovori in pojasnila jasno razvidni v dostopnih dokumentih in navodilih.
Komisija in Služba prav tako nista dolžna pojasnjevati ali utemeljevati odločitev po elektronski pošti ali telefonu in pozivati prosilce k dopolnitvi vloge.

 

Rokovnik sej v študijskem letu 2022/2023

 
Seje KŠV UL MF v študijskem letu 2023/2024:
 • 17. 10. 202313
 • 13. 12. 2023
 • 21. 2. 2024
 • 20. 4. 2024
 • 5. 6. 2024
 • 4. 9. 2024
 • 17. 9. 2024
 • 23. 9. 2024
 • 9. 10. 2024

 

 

*Izredne razmere zaradi poplav, plazov in opravljanja posledic le teh

 

Obveščamo vas, da smo na Medicinski fakulteti UL zaradi izjemnih razmer, med katere sodijo poplave, plazovi in odpravljanje njihovih posledic za študijsko leto 2022/2023 na podlagi sklepa Komisije za študentska vprašanja UL MF podaljšali izpitno obdobje do 27. 9. 2023. Do tega dne morajo biti zaključene ocene vseh izpitov. Izpitno obdobje se je tako podaljšalo za 12 dni.

Obveščamo vas tudi, da so bili nosilci predmetov in predstojniki kateder in inštitutov pozvani, da v jesenskem izpitnem obdobju za obvezne predmete razpišejo vsaj dva izpitna roka. Če je bil primarno razpisan le en izpitni rok, so bili nosilci pozvani, da razpišejo dodatni – izredni izpitni rok, ki se ga lahko udeležijo vsi študenti.
Študenti boste o dodatnih izpitnih rokih obveščeni s strani nosilcev predmetov ter inštitutov in kateder (bodisi preko spletne učilnice, spletne strani, po mailu…). Razpisani izpitni roki bodo razvidni tudi v VISu. Pri tem poudarjamo, da se morate na vse izpite prijaviti preko VISa vsaj pet dni pred izpitnim rokom.

Obveščamo vas tudi, da bo vpis v višji letnik za študente, ki bodo do konca podaljšanega izpitnega obdobja (27. 9. 2023) opravili pogoje za vpis v višji letnik, podaljšan do 30. oktobra 2023.
Študenti, ki do 27. 9. 2023 ne boste izpolnjevali pogojev za redno napredovanje v višji letnik in ki imate za to opravičljiv razlog, lahko vložite prošnjo na Komisijo za študentska vprašanja (KŠV) za izjemni vpis v višji letnik oziroma za izjemno podaljšanje statusa. Podpisana prošnja, ki jo utemeljite z ustreznimi dokazili, mora biti poslana v fizični obliki po pošti, naslovljena na Komisijo za študentska vprašanja, lahko pa jo oddate tudi v Referatu za dodiplomski študij UL MF. Navodila za oddajo prošenj so dostopna na spletni strani Komisije za študentska vprašanja UL MF ( https://www.mf.uni-lj.si/o-fakulteti/komisije/komisija-za-studentska-vprasanja ). Skrajni rok, ko mora Komisija za študentska vprašanja prejeti vašo prošnjo v fizični obliki je ponedeljek, 2. oktobra 2023.

V okviru upravičenih razlogov za izjemni vpis v višji letnik in izjemno podaljšanje statusa bo kot izjemne družinske in socialne okoliščine Komisija za študentska vprašanja upoštevala tudi izjemne razmere, v katerih so se študenti znašli iz razloga poplav, plazov in odpravljanja njihovih posledic v avgustu 2023. Upravičeni razlog mora biti ustrezno izkazan (npr. potrdilo o oceni škode na naslovu upravičenca, dokazilo o škodi, iz katerega je razviden obseg škode, potrdilo in dokazilo o vključenosti v odpravljanje posledic, opis razmer in posledic…).

Prošnje, ki jih bomo prejeli najkasneje v ponedeljek, 2. oktobra 2023, bo v sredo, 4. oktobra 2023 na izredni seji obravnavala Komisija za študentska vprašanja UL MF. Prošnje, prejete po navedenem roku, bodo obravnavane kot prepozne.