O fakulteti

Komisija za študentska vprašanja UL MF

 
Komisija za študentska vprašanja (KŠV) šteje 6 članov, in sicer 4 visokošolske učitelje UL MF in 2 predstavnika študentov, ki ju vsako leto imenuje Študentski svet UL MF. 
V skladu s Pravilnikom o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ima KŠV naslednje pristojnosti:
 • odloča o izjemnem vpisu v višji letnik, kadar študent izpolnjuje izjemne pogoje Statuta UL,
 • odloča o pravicah študentov do ponovnega vpisa v isti letnik,
 • obravnava vloge študentov drugih fakultet za vzporedni vpis na UL MF v prvi letnik (če so razpisana prosta mesta) in vpis diplomantov na UL MF,
 • obravnava in daje predloge za spremembo maturitetnih meril in meril sprejemnih izpitov srednješolcev za nadaljevanje študija na UL MF,
 • člani komisije skupaj z dekanom vodijo informativni dan na UL MF ter navzočim pojasnijo podrobnosti sprejemnega postopka,
 • odloča o prošnjah za izjemno, peto opravljanje izpita na prošnjo študenta,
 • odloča o podaljšanju statusa študenta v skladu z veljavno zakonodajo.
Člani komisije so:
 • prof. dr. Erika Cvetko, dr. dent. med. (predsednica komisije)
 • prodekan prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.,
 • prof. dr. Katarina Šurlan Popovič, dr. med.,
 • prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.,
 • Anka Uršič in
 • Peter Franc Letonja.

Študij na UL MF urejajo:
Pravila študija na UL MF - dostopna na tej spletni strani 

Oddaja prošenj
 

Prošnje je treba oddati skladno z navodili za oddajo prošenj. Podpisane prošnje je treba najkasneje 3 delovne dni pred sejo KŠV nasloviti na:    

Komisija za študentska vprašanja
Medicinska fakulteta
Univerze v Ljubljani
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Navodila za oddajo prošenj o zadevah, ki so v pristojnosti KŠV  UL MF

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditvami
 

Prošnje, vezane na vpis v študijsko leto 2022/2023 za vse vrste vpisa (izjemni vpis v višji letnik, izjemno podaljšanje statusa) morajo biti na komisijo oddane najkasneje do 19. 9. 2022. Prošnjo morate najkasneje do takrat oddati vsi študenti, ne glede na to, ali že imate vpisane vse ocene ali ne (če jih nimate, lahko to zapišete v prošnji). Prošnje, ki bodo oddane po tem datumu ne bodo obravnavane, temveč bodo zavržene. 


Prošnja mora biti ustrezno utemeljena, k prošnji morajo biti priloženi ustrezni originalni dokumenti, na podlagi katerih bo lahko KŠV presojala o razlogih navednih v utemeljitvi prošnje. KŠV bo pri obravnavi prošenj študentov upoštevala le uradne dokumente v slovenskem jeziku. Dokumenti v tujem jeziku brez uradnega prevoda v slovenski jezik so brezpredmetni. Pritožbo na sklepe KŠV je potrebno oddati v skladu z določili Statuta Univerze v Ljubljani. Pritožbe na sklepe KŠV obravnava II. stopenjski organ UL MF, to je Senat UL MF.

 
Vprašanja v zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti KŠV in o zadevah, ki so povezane s študijskim procesom, lahko naslovite v elektronski obliki na elektronski naslov referat(at)mf.uni-lj.si.
 

Pomembno:
KŠV UL MF in Služba za študenske zadeve UL MF nista dolžni odgovarjati na vprašanja, na katera so odgovori in pojasnila jasno razvidni v dostopnih dokumentih in navodilih.
Komisija in Služba ravno tako nista dolžna pojasnjevati ali utemeljevati odločitev po elektronski pošti ali telefonu in pozivati prosilce k dopolnitvi vloge.

 

Rokovnik sej v študijskem letu 2022/2023

 
Seje KŠV UL MF v študijskem letu 2022/2023 bodo predvidoma:
 • 12. 10. 2022
 • 14. 12. 2022
 • 22. 2. 2023
 • 12. 4. 2023
 • 7. 6. 2023
 • 6. 9. 2023
 • 12. 9. 2023
 • 22. 9. 2023