O fakulteti

Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Odgovorna uradna oseba: prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan UL MF
Datum prve objave kataloga: 19. 1. 2010
Datum zadnje spremembe: 1. 10. 2017
Katalog je dostopen na svetovnem spletu: http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/1436
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen le v elektronski obliki.
Naslov: Vrazov trg 2, SI 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
Elektronski naslov: dekanat(at)mf.uni-lj.si

 


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:


2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja:

UL Medicinska fakulteta (v nadaljevanju UL MF), katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je visokošolski izobraževalni in znanstveno-raziskovalni zavod, je članica Univerze v Ljubljani, ki v skladu s predpisi, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL ter Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF, izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalni program na področju biomedicine.

UL MF izvaja tudi strokovno zdravstveno dejavnost, razvojno in svetovalno, v skladu z določili Statuta UL, avtonomno v svojem imenu in za svoj račun.

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ki ga organizira in izvaja fakulteta z ISCED-ovo klasifikacijo (UNESCO, november 1997) razvrščeno v študijsko področje Zdravstvo 72 (medicina, dentalna medicina, biomedicina).

Znanstveno raziskovalno delo se izvaja kot del oziroma podlaga za pedagoški proces in v okviru raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih projektov.

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

UL MF izvaja dva enovita magistrska študijska programa II. stopnje in sicer:

 • program Medicine,
 • program Dentalne medicine.

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

 • UL MF sodeluje pri Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina, ki ga organizira UL v sodelovanju s štirimi drugimi članicami UL in tremi raziskovalnimi inštituti.
 • UL MF sodeluje pri Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Statistika, ki ga organizira UL v sodelovanju s šestimi drugimi članicami UL.
 • UL MF sodeluje pri Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Varstva okolja, ki ga organizira UL v sodelovanju skupaj z dvanajstimi članicami UL.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Organizacijske enote

Organigram zavoda: Organigram UL MF
 

2.b Kontaktni podatki uradne oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: Dekan UL MF prof. dr. Igor Švab, dr. med. 01 543 7703, igor.svab(at)mf.uni-lj.si , Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

Državni predpisi:

 

Predpisi EU:

Izobraževanje:

Program "Socrates":

Šesti okvirni program:

 


2.č Seznam predlogov predipsov

UL MF ni predlagatelj predpisov.


2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Univerza v Ljubljani:

 

Medicinska fakulteta:

 

 

 

 

 

 

 

Programi dela UL MF:


2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom
 • prijavno sprejemni postopek za vpis v višje letnike visokošolskega študija
 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • postopek volitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev s habilitacijskih področij UL MF

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja


Javne evidence: /

Seznam zbirk:

 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
 • Osebni karton študenta
 • Evidenca zapisnikov o izpitu
 • Evidenca o diplomantih
 • Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom
 • Evidenca o priznavanju izobrazbe
 • Evidenca uporabnikov knjižnice UL MF
 • Evidenca o raziskovalcih
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o osebnih prejemkih
 • Evidenca o poškodbah pri delu

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Druge informatizirane zbirke podatkov: /
 

3. Način dostopa do informacij javnega značaja na UL MF 

Podatki so dostopni fizično vsak dealvnik v dopoldanskem času na tajništvu UL MF, Vrazov trg 2, soba 4 ali na e-naslovu dekanat(at)mf.uni-lj.si.
 

4. Stroškovnik

UL MF lahko za posredovanje informacij prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV), skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so ( brez DDV ):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 1,25 eura
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura
 9. elektronski zapis na enem USB ključku, cena, po kateri je USB ključek organ nabavil
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 

 1. o postopku za izvolitev v pedagoške nazive
 2. študijski pogoji
 3. o priznavanju izobraževanja
 4. o šolnini in drugih cenah storitev
 5. podatki o plačah in dodatkih (bruto plače z dodatki 2016-2018, dodatki v letu 2016, dodatki v letu 2017, dodatki v letu 2018, avtorske in podjemne pogodbe 2016-2018, izplačila na račune pravnih oseb zaposlenih na UL )